Home arrow Rare kostgangers arrow Was Jezus een meisje?
Was Jezus een meisje? Afdrukken
dinsdag 23 oktober 2007

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) overweegt weer eens een nieuwe bijbelvertaling uit te geven. Amper drie jaar na het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in hedendaags Nederlands van 2004, waaraan zo'n tien jaar werd gewerkt. Maar die versie schijnt nog te hoogdrempelig te zijn voor buitenkerkelijken, en ook aan hen mag het Woord Gods natuurlijk niet worden onthouden. Er is al een vertaling van delen van de Bijbel in simpel Nederlands, maar die is van plaatjes voorzien en is bedoeld om het kinderbrein te vergiftigen.
In plaats van steeds dezelfde uitgekauwde hap opnieuw op te dienen, zou het het Nederlands Bijbelgenootschap sieren eens met echt iets nieuws te komen: een geannoteerde Bijbel met de integrale tekst, waarin alle door onderzoekers gevonden obligate fouten of twijfelachtige passages staan aangegeve
n, voorzien van een zakelijke toelichting. Dan worden het desnoods maar twee delen dundruk, NBG! Ik zie het niet gebeuren. Of zou zo'n uitgave er stiekem al zijn en van onder de toonbank worden verkocht?

Het NBG beslist binnenkort of het nieuwe vertaalproject doorgaat. Als proef hebben vertalers al hoofdstukken uit de Bijbelboeken 1 Koningen, Psalmen en 1 Korintiërs in eenvoudig Nederlands omgezet. En dat terwijl het NBG tegenwoordig heel wat soorten Bijbels kan leveren. Maar of ze nu in hedendaags, simpel of in eenvoudig Nederlands zijn gesteld, het blijven natuurlijk allemaal derivaten van de oorspronkelijke canon van bijbelboeken, dus wemelt elke nieuwe vertaling van dezelfde verschrijvingen, historische missers en continuïteits-, vertaal-, redeneer- en interpretatiefouten die zo kenmerkend zijn voor het origineel. Met soms verstrekkende gevolgen. Doordat de oorspronkelijke vertalers van het Nieuwe Testament bij het oud-griekse woord voor maagd voor de verkeerde betekenis kozen, namelijk die van iemand van het vrouwelijk geslacht die geen seksuele omgang heeft gehad in plaats van het correcte 'jonge ongehuwde vrouw', geloven nu hele volksstammen dat er ooit een kind werd verwekt zonder tussenkomst van een man en diens mannelijke Y-chromosoom. Theoretisch kan dit kind van de maagd Maria, als zo'n zwangerschap zonder mannelijke bevruchting überhaupt spontaan zou kunnen ontstaan, nooit over het Y-chromosoom hebben beschikt maar alleen over XX-chromosomen en dan moet Jezus dus een meisje zijn geweest! Rond deze onmogelijke maagdelijke geboorte is in de loop der tijd een hele cultus ontstaan. Maar goed, omdat christenen de ratio hebben uitgeschakeld kun je ze werkelijk alles wijsmaken.

Schrijver Maarten 't Hart geeft in zijn gebundelde columns 'De Schrift betwist' tientallen voorbeelden van continuïteits-, vertaal-, redeneer- en interpretatiefouten. De palmtakken bij de intocht van Jezus in Jeruzalem (palmen groeiden daar niet...), de dertig zilverlingen waarmee Judas zich zou hebben laten omkopen (toen al drie eeuwen geen wettig betaalmiddel meer...), de falsificatie van de Goddelijke drie-eenheid (triniteit)... het zijn vaak genoemde voorbeelden van bedrog. En dan zijn er nog de opzettelijk onjuiste historische claims. Zo stelt het Bijbelboek Daniël dat het in de zesde eeuw voor Christus is geschreven, terwijl het in werkelijkheid van eeuwen later dateert. Aan de hand van een gedetailleerde analyse van de tekst toonde de geleerde Porphyrius al in de derde eeuw na Christus aan dat het boek Daniël in de tweede eeuw voor Christus werd geschreven. Met een reden: "Het boek Daniël is een schoolvoorbeeld van werken uit een genre dat vaak "profetieën achteraf" wordt genoemd. Kenmerkend is voor dit genre dat een tekst de toekomst op een verbluffende wijze juist heeft voorspeld, zoals in dit geval de victorie (over Perzië) van Alexander de Grote, terwijl de profetie in werkelijkheid eeuwen na de gebeurtenissen zelf op schrift werden gesteld." (De lachende Jezus, p. 49). Pure oplichterij dus. Maar goed, omdat christenen de ratio hebben uitgeschakeld kun je die alles wijsmaken.

Grootinquisiteur  Reacties (7)
1. Geschreven door Johan de Jong, op 24-10-2007 07:43
Er zullen best vertaalfouten in de bijbel staan, dat valt niet te ontkennen, maar om er dan van uit te gaan dat de christenen hun ratio hebben uitgeschakeld en dan de fouten maar accepteren gaat mij te ver. 
Als je niet snapt hoe de Goddelijke Drie-eenheid in elkaar zit moet je het ook niet gaan bestempelen als vals.
2. Geschreven door John, op 28-10-2007 11:50
@Johan. 
Je maakt drie kanttekeningen, waarop ik punt voor punt zal reageren. 
 
1.  
Het wemelt van de vertaalfouten, en in elke versie die ze uitgeeft neemt het NBG die weer braaf over. Weliswaar steeds in andere bewoordingen, maar toch: het blijven fouten. Dat zou een andere uitgever eens moeten proberen. Helemaal onbegrijpelijk is het natuurlijk niet wat het NBG doet, omdat die uitgaat, of mogelijk wel moet uitgaan, van de canon zoals die ooit is vastgesteld. Als je daar een officiële vertaling van uitgeeft kun je niet zonder meer passages weglaten, wijzigen of toevoegen; dat doe je immers ook niet bij het omzetten van een écht literair werk naar een andere taal. Maar het lijkt erop dat het NBG het allemaal wel goed vindt zo en meent het daarbij te moeten laten. Het volk van Israël - als het al ooit in slavernij verkeerde, wat uiterst dubieus is - ontsnapt dus nog altijd aan Egypte via de Rode Zee (pertinent onjuist) in plaats van de Rietzee (historisch wel correct). En dat is dan nog maar één van de vele, vele fouten. Kennelijk heeft het NBG die ambitie niet, maar als je het één doet hoef je het andere nog niet te laten. Natuurlijk weet deze uitgever ook wel dat het in feite inferieure producten in de markt zet, maar och... er is vraag naar en het is handel. En van de middenstander die het NBG in feite is mag je niet veel morele moed verwachten. Die schikt zich naar zijn klanten. 
 
2. 
Het gaat er niet zozeer om dat christenen (of moslims) alle pertinente fouten en onjuistheden slikken, maar dat zij meegaan in wat het dogma hen voorschrijft. Met andere woorden: christenen (en moslims) claimen te "geloven" en dat sluit bij voorbaat de ratio uit. Dat maakt de discussie ook zo lastig. 
Het verstand zegt: de bewijzen zijn onmiskenbaar, de aarde is miljoenen jaren oud. De gelovige zegt: de schepping is in 6 dagen gecreëerd en is ca. 6000 jaar oud. Het verstand zegt: dat hele verhaal van die zondvloed en die ark is een mythe, we kennen vergelijkbare en mooiere verhalen uit de overlevering van veel en veel oudere culturen. De gelovige zegt: het is letterlijk zo gegaan, ergo, de ijsbeer en de kangoeroe stammen net als al die miljoenen andere diersoorten allemaal uit het Midden-Oosten. Het verstand weet heus wel: als er ooit een historische figuur Jezus heeft rondgelopen, is die op dezelfde manier verwekt als alle mensen voor en na hem. De gelovige houdt het op een maagdelijke moeder, ook als dat theoretisch nooit maar dan ook nooit tot een mannelijke nakomeling kan leiden. Kortom: de ratio duidt onmiskenbaar op wat feitelijk waar is, maar de gelovige kiest tegen het verstand in voor de dogmatisch opgelegde "waarheid". De drie voorbeelden die ik hier heb genoemd komen rechtstreeks uit de geloofspraktijk en zijn zo bizar, dat je kunt volhouden: omdat christenen de ratio hebben uitgeschakeld kun je ze werkelijk alles wijsmaken. Dat gebeurt dus ook vandaag de dag nog. Denk aan wonderen, bedriegers als de 'genezer' Jan Zijlstra, heiligverklaringen, huilende mariabeeldjes en meer van dergelijke aanstellerij en oplichterij. 
 
3. 
Van "niet snappen" is uiteraard geen sprake, dat is een zwaktebod van jou. Afhankelijk van welke Bijbelvertaling je openslaat, kun je in I Johannes 5 vers 7-8 zien hoe er is gemanipuleerd met de tekst. En daar ging het toch aldoor over, over de vele aanwijsbare fouten? De drie-eenheid is een belangrijk leerstellig begrip (dogma) in het christendom, maar in de authentieke Bijbel, de Griekse grondtekst, bestaat daarvoor geen enkele aanwijzing! Aan de oorspronkelijke tekst van het Bijbelvers is daarom het gedeelte tussen haken op een later moment toegevoegd, het zogenoemde 'comma Ioanneum'. Ik citeer even uit de encyclopedie: 
 
"De terminologie 'drie-eenheid' wordt niet letterlijk in de Bijbel gebruikt, noch in het Oude, noch in het Nieuwe Testament, hoewel de formuleringen Vader, Zoon en Heilige Geest er wel in voorkomen. 
Desalniettemin vond een late kopiist (15e eeuw) het nodig nog een expliciete verwijzing toe te voegen, het comma Ioanneum. Zo geeft bijvoorbeeld de Statenvertaling 1 Johannes 5:7 en 8 als volgt weer: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Sinds Erasmus aantoonde dat deze passage uit de Vulgaat in die vorm in geen enkele Griekse tekst voorkwam laten de meeste vertalingen de toevoeging weg. Zo schrijft de Leidse vertaling 1 Joh 5: 7,8 als volgt: Want drie zijn de getuigen; de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn eenstemmig." (Wikipedia). 
Theoloog Michael Servet had alle gelijk van de wereld toen hij op basis van de oorspronkelijke tekst het bestaan van de drie-eenheid ontkende. Hij werd daarvoor in Genève levend op de brandstapel gezet, in opdracht van weer zo'n fijn christenmens, Johannes Calvijn, in 1553. Bisschop Ferenc Dávid kwam vanwege dezelfde ontkenning ellendig aan z'n eind in de gevangenis, in 1579. Bijbelonderzoeker John Biddle werd, wederom om dezelfde reden, verbannen naar de Scilly-eilanden, en stierf op 47-jarige leeftijd aan de ontberingen, opgedaan door opeenvolgende interneringen, in 1662. Grootinquisiteur, die zoals gewoonlijk van feiten uitgaat, wordt "onwetendheid" voor de voeten geworpen, door Johannes de Jong, in 2007.
3. Geschreven door Johan de Jong, op 25-10-2007 06:28
Dat grootinquisiteur uitgaat dat nooit, nooit een mannelijke nakomeling had kunnen komen als Maria nog maagdelijk was, De bijbel zegt dat Maria overschaduwd was door de Heilige Geest, een wonder in onze ogen. 
Dat er een God geboren wordt uit een mens is al een wonder, dat maakt het nu juist zo interessant. 
Als grootinquisiteur vind dat, dat geloven uitschakeling is van de ratio, het zij zo
4. Geschreven door John, op 31-10-2007 20:37
@Johan 
Goden, geesten, wonderen... Van geen van deze drie is het feitelijke bestaan ooit aangetoond. Niet zo verwonderlijk, want ze bestaan alleen in de fantasie. Als jij en je medechristenen er gelukkig mee zijn, prima... jonge kinderen geloven ook een tijd in Sinterklaas. Maar op een zeker moment breekt bij hen een nieuw bewustzijn door: de leeftijd waarop je je niet meer van alles laat wijsmaken en je vragen leert stellen. Ervaren dat je jarenlang bij de neus bent genomen is dan eventjes vervelend maar ook een waardevolle levensles. 
 
Wat pertinent niet mag is je privé-opvatting dwingend opleggen aan anderen. Dus: geen zondagssluiting, geen God zij met ons op het geld, geen bede in de Troonrede, geen achterstelling van vrouwen, geen discriminatie van minderheden, anders-gelovigen of niet-gelovigen et cetera, et cetera.
5. Geschreven door Johan de Jong, op 03-11-2007 20:57
met het niet discrimeneren van minderheden, anders-gelovigen of niet gelovigen, geen achterstelling van vrouwen, allemaal mee eens. 
Dat er op de rand van ons geld nog een boodschap staat is nog van vroeger. 
Dat er met geld een heleboel leed wordt aangedaan en dan toch nog zo'n boodschap, dan kan je het er maar beter van af halen. 
De zondagssluiting is niets christelijk, dat was gewoon dat er maar een 6-daagse werkweek was. Je zou dus eigenlijk de zaterdag moeten vrijhouden of de vrijdag 
Dat groot inquisiteur het een prive-opvatting vind en daarom dwingend dat de winkel op zondag dicht zijn mag hij vinden. 
Er zal misschien wel een tijd komen dat er gewoon op alle 7 dagen gewerkt moet worden en dat dan de winkels 's nacht open zijn!
6. Geschreven door John, op 04-11-2007 22:55
@Johan 
Zeven dagen werken en dan 's nachts winkelen. Je moet er toch niet aan denken. Toch?
7. Geschreven door Johan de Jong, op 06-11-2007 06:01
John, welkom in de 24-uurs economie.

Reageer
Wees aardig voor elkaar of je reactie wordt verwijderd!
Naam:
Reactie:

MathGuard security question, please solve:
YC5     JEG   
F   8  O K  HGW
9E2  BM2  IX7   
 E  Q   F  GB9
9KG     H6T   

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Vorige   Volgende >
Advertisement

NU VERKRIJGBAAR

Boek: Rare kostgangers (2012) 

Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers, zegt de volksmond. Grootinquisiteur weet dat het andersom is. Het zijn de rare kostgangers die de Lieve Heer hebben: een vrijbrief om anderen hun wil op te leggen, hun gelijk te halen, en onbekommerd onzin uit te kramen. Allemaal uit naam van het Opperwezen, bij welke naam dat dan ook genoemd wordt. Voorjaar 2007 begon Grootinquisiteur zijn kruistocht tegen de uitwassen van religie op de gelijknamige website. En net als zijn historische naamgenoot kent hij geen genade. Pastoors, predikanten en profeten: hij legt ze op de pijnbank en foltert ze met bijtend sarcasme, geselende ironie en onontkoombare logica.

In dit boek zijn de beste, hardste, gemeenste, belangrijkste en leukste bijdragen van de eerste vijf jaar Grootinquisiteur (2007-2011) gebundeld.
Paperback, 228 pagina's, € 14,95 - Online bestellen

Bezoekers van de website reageerden:

“Compliment: scherpe pen maar leuk geformuleerd.”

“Zeer ongenuanceerd. Schandelijk eenzijdig.”

“Dank u voor het schrijven van dit zeer vermakelijke artikel.”

Direct naar Twitter

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval